Randstad Boekhouding

&

Administratie Bureau(rbab) 

Algemene Voorwaarden & Leveringen:

Disclaimer:

 Cookies Beleid & Privacyverklaring:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies.
Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan weg uit ons website.
privacyverklaring.

Randstad Boekhouding & Administratie Bureau B.V. verwerkt persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij onze klanten hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie publiceren wij op onze website.
 
VERWERKING VAN GEGEVENS
Wij verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je informatie of een offerte verzoek via de website plaatst, indien je je inschrijft voor een nieuwsbrief, wanneer je een sollicitatieformulier invult, of wanneer je contact met ons opneemt via het mailformulier. Deze gegevens kunnen onder andere je identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) bevatten. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een aanvraag te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.
 
GEGEVENS WORDEN NIET VERKOCHT
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanvraag. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
 
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)
Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. HetSalarisKantoor.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
AFMELDEN
Om je uit te schrijven uit de database of af te melden voor nieuwsbrieven, sollicitaties e.d., kun je ons een mail sturen.. We zullen je mail zo snel mogelijk behandelen.
 
BEVEILIGING GEGEVENS
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 
COMMUNICATIE PER TELEFOON
Als je ons via de website je telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de aanvraag die je online geplaatst hebt.

VEILIGHEID
Het is onze verantwoordelijkheid om uw gegevens te beveiligen. Hiertoe hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in onrechtmatige handen komen of verloren gaan. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 
BEWAARTERMIJN
Zolang u klant bij ons bent of wilt worden, bewaren wij uw persoonsgegevens. Soms moeten wij uw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld omdat er financiële transacties zijn geweest waar de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. In dat geval zullen wij uw gegevens waar mogelijk vervangen door een pseudoniem.

UW RECHTEN
Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

- Recht op Inzage in uw persoonsgegevens

- Recht op correctie van uw persoonsgegevens

- Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

- Recht op intrekken van toestemming

- Recht op bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

- Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

Uiteraard kunnen wij uw gegevens alleen verwijderen indien de overeenkomst dat toelaat of de wet geen langere bewaartermijn voorschrijft.

U kunt uw verzoeken richten aan ons kantoor te Delft ,van hasseltlaan 129, 2625 HH, t.n.v. dhr A. Barazandeh . Voegt u bij uw verzoek een kopie identiteitsbewijs toe (met doorgehaald BSN-nummer en pasfoto), zodat wij zeker weten dat alleen u uw eigen gegevens kunt inzien. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 december 2020.
 
  • De op deze website getoonde informatie wordt door Randstadboekhouding.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Randstadboekhouding.nl verstrekt door middel van deze website informatie over salarisverwerking via internet en diensten die door Randstadboekhouding.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Randstadboekhouding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 
  • Randstadboekhouding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
 
  • Hoewel Randstadboekhouding.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Randstadboekhouding.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
  • Verwijzingen naar sites die niet door Randstadboekhouding.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Randstadboekhouding.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Randstadboekhouding.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
 
  • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij Randstadboekhouding.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
 
  • De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Randstadboekhouding.nl
Algemene voorwaarden van Randstadboekhouding en Administratie.

Deze algemene voorwaarden gaan over Randstadboekhoding & Administratie Bureau B.V. hierna, RBAB. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door.
Artikel 1 Definities
1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van RBAB.
1.2 Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in deze, tussen Ranstadboekhouding Opdrachtgever gesloten, overeenkomst.
1.3 Ranstadboekhouding & Administratie Bureau: een handelsnaam van eenmanzaak te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 660009340 .
1.4 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met RBAB een overeenkomst heeft gesloten.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met RBAB schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door RBAB als zodanig zijn aanvaard.
Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen- en geaccepteerd is door RBAB;
3.2 De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het abonnement/Service. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de acceptatiedatum als ingangsdatum. Opdrachtgever krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie.
Artikel 4 Opzegging overeenkomst
4.1 De Dienst zal worden verleend door RBAB aan Opdrachtgever gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen.
4.2 Zowel de Opdrachtgever als RBAB kunnen de overeenkomst maandelijks schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.3 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen jegens RBAB niet nakomt of RBAB goede reden heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van RBAB adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft RBAB het recht (verdere) uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van RBAB op schadevergoeding.
Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van RBAB.
5.2 RBAB is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
5.3 De Opdrachtgever verklaart RBAB niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.
Artikel 6 Prijzen
6.1 Betaling geschiedt per maand.
6.2 Alle prijzen voor de Diensten van RBAB worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. RBAB stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
6.3 Wijzigen van prijzen is slechts mogelijk indien RBAB opdrachtgever hier minimaal één maand voor ingang van op de hoogte stelt.
6.4 In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van RBAB, heeft RBAB het recht de Dienst (tijdelijk) te blokkeren. De kosten welke voorvloeien uit de overeenkomst, blijven gedurende een periode waarin de Dienst geblokkeerd is onverminderd doorlopen.
6.5 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst(en) komen voor rekening van RBAB, tenzij:- Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en);- Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst(en);- De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.
Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RBAB aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door RBAB is ontvangen.
7.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
7.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig, heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.5 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is RBAB gerechtigd de toegang tot de Diensten te blokkeren. Daarnaast zal RBAB vanaf dat moment de wettelijke incassokosten in rekening. Deze incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-.
7.6 Naast de incassokosten als bedoeld in artikel 7.5 zal RBAB vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van de Opdrachtgever komen.
Artikel 8 Gebruik Diensten
8.1 Om toegang te krijgen tot de Diensten dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door RBAB worden verstrekt.
8.2 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door RBAB beschikbaar gestelde inloggegevens.
8.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan.
8.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan RBAB te melden.
8.5 RBAB is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.
8.6 De Opdrachtgever vrijwaart RBAB van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever.
8.7 De Opdrachtgever dient RBAB onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever.
8.8 Indien de door RBAB geleverde of Dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is opdrachtgever verplicht dit binnen vijf (5) dagen na ontdekking te melden aan RBAB.
Artikel 9 Licentie/Copyright©
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij RBAB of diens licentiegevers.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Software of middels de site van RBAB aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
9.4 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van RBAB wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door RBAB gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door RBAB geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd
Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of Diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen Dienstverlening via RBAB.
10.2 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 9.1, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 6.000,- (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (Vijftigduizend Euro).
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 RBAB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door RBAB geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van RBAB, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
11.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RBAB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RBAB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.4 RBAB is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade
11.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van RBAB beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
11.6 De opdrachtgever vrijwaart RBAB tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst
11.7 RBAB is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar RBAB weinig of geen invloed op kan uitoefenen. RBAB kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met RBAB of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RBAB.
11.8 RBAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. RBAB is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van RBAB.
12.2 RBAB is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
12.3 De Opdrachtgever verklaart RBAB niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.
Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
13.2 Indien de door RBAB aangeboden Diensten worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe.
Artikel 14 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever
14.1 De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
14.2 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan RBAB.
Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in RBAB ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
15.2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
15.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door RBAB, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat RBAB daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.

Artikel 16 Doeleinden van verwerking
16.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
16.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
16.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.
Artikel 17 Verplichtingen verwerker
17.1. Ten aanzien van de in artikel 16 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
17.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
17.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Artikel 18 Doorgifte van persoonsgegevens
18.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
18.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.
Artikel 19 Verdeling van de verantwoordelijkheid
19.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
19.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
19.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
Artikel 20 Meldplicht
20.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
20.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.
Artikel 21 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
21.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
21.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.
Artikel 22 Aansprakelijkheid
22.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
22.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
22.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
22.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
22.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
22.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.
Artikel 23 Duur en beëindiging
23.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij RBAB is afgerond.
23.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
23.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.
Artikel 24 Geschillenregeling en toepasselijk recht
24.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen RBAB en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
24.2 Op elke Overeenkomst tussen RBAB en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.3 De rechtbank in Maastricht is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen RBAB en de Opdrachtgever.
Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden
25.1 RBAB behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
25.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
25.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.